Privatlivspolitik for Volsted og Omegns Borgerforening
[26. september 2020]

Kan hentes som pdf- fil her

Borgerforeningens dataansvar
Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.
Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige. 

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige
Volsted og omegns borgerforening er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.
Kontaktoplysninger:
     Kontaktperson: Annette M. Jensen
     Adresse: Volsted Skolevej 49
     CVR: 33219520
     Telefonnr.: 22 82 16 35
     Mail: info@volstedforteby.dk
     Website: volstedforteby.dk

Behandling af personoplysninger
Vi behandler følgende personoplysninger:
     1)    Medlemsoplysninger: 
            Almindelige personoplysninger:
            •     Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, adresse og indmeldelsesdato
     2)    Oplysninger om frivillige: 
            Almindelige personoplysninger: 
            •    Kontaktoplysninger som navn, adresse, telefonnummer og e-mail adresse 
            •    Andre oplysninger om ønskede arbejdsopgaver i relation til foreningen
     3)    Oplysninger om modtagere af nyhedsbrev
            Almindelige personoplysninger: 
            •    Navn
            •    E-mailadresse 

Her indsamler vi oplysninger fra
Vi får oplysningerne fra dig. 

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund. 
Lovlige grunde til behandling er særligt: 
     1)    Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen)
     2)    At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig
     3)    Behandling med samtykke
Formålene: 
     1)    Formål med behandling af medlemsoplysninger: 
            •    Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning
            •    Som led i foreningens i aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning 
            •    Administration af din relation til os
     2)    Formål med behandling af oplysninger på frivillige: 
            •    Som led i foreningens i aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning 
            •    Overblik over og forbedring af erfaringer og kompetencer
            •    Udbetaling af løn, godtgørelser, refusioner og lignende
            •    Administration af din relation til os
     3)    Formål med behandling af oplysninger om modtagere af nyhedsbrev
            •    Som led i foreningens aktiviteter, herunder generel kommunikation og information om aktiviteter

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser
I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:
     1)    Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til generalforsamling 
     2)    Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v. 
     3)    Afholdelse af arrangementer i lokalområdet
     4)    Brug af situationsbilleder taget i foreningen, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i foreningen
     5)    Bevaring af oplysninger med historisk værdi

Samtykke
Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor. 
Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det. 
Når vi indhenter personoplysninger om børn og unge, foretager vi envurdering af, om barnet selv er i stand til at afgive de pågældende personoplysninger. Hvis ikke, indhenter vi samtykke fra en forælder. Vores udgangspunkt er 15 år. 

Videregivelse af dine personoplysninger
I forbindelse med aktiviteter sker der videregivelse af oplysninger om deltagelse til relevante frivillige, som er ansvarlige for disse aktiviteter. 
Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke. 

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger
Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som medlem af foreningen eller som frivillig i foreningen:
Medlemmer:
Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier:
     1)    Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 3 år efter kalenderåret for din udmeldelse af foreningen
Frivillige: 
Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriterier:
     1)    Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 3 år efter dit virke er ophørt

Vi opbevarer dog oplysninger på såvel medlemmer og frivillige, så længe de har historisk værdi.

Dine rettigheder
Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:
     1)    Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
     2)    Retten til indsigt i egne personoplysninger
     3)    Retten til berigtigelse 
     4)    Retten til sletning 
     5)    Retten til begrænsning af behandling
     6)    Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
     7)    Retten til indsigelse 
Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst. 
Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.
Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken 
Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.  
 

Ultimate Web